• Registracija nije neophodna za učešće na Portalu. Registracijom se dobija mogućnost da se ime autora nađe na listi autora.