Portal „Okrugli sto advokata“ je pokrenut od strane advokata koji su uvideli potrebu za postojanjem prostora za slobodnu, necenzurisanu, kritičku i kolegijalnu razmenu mišljenja, ideja i iskustava, za akademsku i praktičnu diskusiju i ekspertske analize iz svih oblasti prava, a posebno iz oblasti advokature.
Okrenuti, pre svega, struci i profesiji, osnivači ovog Portala žele da kolege advokati i drugi poslenici pravosuđa ovde mogu da pronađu ili da daju odgovore na sva aktuelna stručna pitanja, da otvore raspravu o nacrtima i predlozima zakona, diskutuju o svim aktima kojima se regulišu pitanja od značaja za organizaciju i rad advokata i advokatskih komora, pokrenu debatu, vrše istraživanja i analizu sudske prakse, a sve sa ciljem razvoja i promocije advokatske profesije i stručne reči i misli.

OKRUGLI STO ADVOKATA