UPRAVNOM ODBORU AKB I SKUPŠTINI AKB

PREDMET :

ZAHTEV UO AKB I RUKOVODSTVU SKUPŠTINE AKB
ZA DOPUNU DNEVNOG REDA I UVOĐENJE TAČKE „RAZNO“
I
STAVLJANJE NA GLASANJE SKUPŠTINI SLEDEĆEG PREDLOGA
SA OBRAZLOŽENJEM KOJE BI ADVOKATIMA BILO DOSTAVLJENO
PISANIM PUTEM I PREKO MEILA
UZ POZIV ZA NAREDNU SEDNICU SKUPŠTINE I DRUGIH MATERIJALA

Poštovane koleginice i kolege,

zahtevam da se sledeće tačke – predlozi uvrste u dnevni red Skupštine AKB i da mi se omogući da predloge obrazložim prisutnima, da se isti neizmenjeni stave na glasanje na narednoj Skupštini AKB koja bude imala kvorum. Iznosim prvo predlog i potom obrazloženje predloga.

PREDLOG ZA GLASANJE SKUPŠTINE AKB
I NALOG UO AKB DA POSTUPA PO PREDLOZIMA

1. Da li ste za to da UO AKB traži od AKS da se uvede u sklopu funkcionisanja KOL – CENTARA kako sledi :

1) SMS obaveštenje advokatu o tome da ubrzo sledi poziv u vezi sa službenom odbranom i to prvi SMS kada je advokat 10 pozicija od poziva i drugi poziv kada je advokat 5 pozicija od poziva.
2) Internet link sa snimkom ekrana koji je ispred operatera kako bi i advokati mogli u svakom trenutku videti dokle je spisak stigao čak i preko mobilnog telefona.
3) Informacija na sajtu AKS ili AKB koja je aktuelna oko pozicije na spisku i kretanju spiska.
4) Ravnomernost postavljenja preko uvođenja posebnih spiskova po tužilaštvima i sudovima, jer je jedino pravično da se ide redom po spisku za npr. Više JT, Viši sud u Beogradu, Prvo OJT itd.
5) Postavljanje za „privremene zastupnike“ pred Privrednim sudom i drugim sudovima, kao i za poreske zastupnike preko kol-centra.
6) Mesečno ažuriranje spiskova kako bi se izbeglo da kolege mesecima nisu stavljeni na slisak, a uredno i blagovremeno su se prijavili.

2. Da li ste za to da se UO AKB urgentno posveti rešavanju pitanja SOPSTVENOG ADVOKATSKOG OSIGURAVAJUĆEG DRUŠTVA i da to zahteva i od AKS?

3. Da li ste za to da se UO AKB urgentno posveti pitanju DOPUNSKOG ZDRAVSTVENOG i PENZIONOG osiguranja advokata i da pribavi ponude ovih vidova osiguranja od osiguravajućih kuća, kao i da angažovanje oko tog pitanja zahteva i od AKS?

4. Da li ste za to da UO AKB urgentno traži od AKS da se konačno pribave uporedni podaci o sistemima zemalja u kojima advokati istovremeno mogu VRŠITI OVERE i biti i notari (sistem ADVOKAT+NOTAR) i da se oko UVOĐENJA OVOG SISTEMA počne raditi, te da se u tom cilju obrazuje posebno RADNO TELO AKS od predstavnika UO i svih zainteresovanih advokata?

5. Da li ste za to da UO AKB urgentno pokrene proceduru za IZMENE IZBORNOG SISTEMA i STATUTA AKB?

6. Da li ste za to da UO AKB otpočne rad i komunikaciju sa AKS i nadležnim organima radi uvođenja advokatskog PRISTUPA LIBRAMA pravosudnih organa i razgledanja spisa preko internet konekcije?

7. Da li ste za to da UO AKB inicira i izmenu Statuta AKS?

8. Da li ste za to da UO AKB urgentno traži od UO AKS da se predlog izmene KZ i krivičnog dela nadripisarstvo autora adv. Đurić Marka i adv. Simić Željka podrži bez izmena i da ista norma glasi ;
KRIVIČNI ZAKONIK – Nadripisarstvo – Član 342.
„Ko neovlašćeno pruži pravnu pomoć, oglašava ili nudi neovlašćeno pružanje pravne pomoći ili posreduje u pružanju pravne pomoći, kazniće se novčanom kaznom i zatvorom do tri godine.“?

9. Da li ste za to da se omogući na svakoj sednici Skupštine AKB postojanje tačke „razno“ i da se, u slučaju da nema kvoruma, uvek taj plaćeni termin iskoristi za razgovor prisutnih advokata, u formi „Tribine“ ili bez posebne forme i sa obaveznim vođenjem zapisnika i rukovođenjem od strane Predsednika AKB?

OBRAZLOŽENJE IZNETIH PREDLOGA

Godinama unazad ukazujem i uporno ponavljam predloge oko kojih smatram da smo dužni da se angažujemo zarad naše budućnosti i opstanka na tržištu pružanja pravne pomoći. Određeni pomaci se dešavaju, ali i dalje su postupanja AKB i AKS neažurna i troma u onosu na tekuće situacije i nužnost da se brzo deluje. O svemu ovome je bilo priče u UO AKB u kome sam bio član.

Neke predloge (poput KOL-CENTRA, sopstvenog osiguravajućeg društva, pitanja dopunskog zdravstvenog i penzionog osiguranja itd.) sam višestruko iznosio i pisano (dopisi i meilovi) i usmeno, kao i na advokatskim grupama (viber itd.) i nije bilo reakcije po njima. Ukoliko je potrebno ja ću dostaviti UO AKB dokaze na navedene okolnosti, kada sam u vezi koje teme dostavio meilove i dopise, a postoje i zapisnici Sednica UO AKB koje čuvam itd.

Zato je više nego očigledno da je nužno da Skupština AKB zahteva od UO AKB da se navedenim pitanjima posveti, da se korisni predlozi podrže i da počne na njima da se radi, pa u tom pravcu da izda nalog UO AKB da po navedenom postupa.

Nadam se da niko nije zaboravio da je Skupština AKB i dalje najviši organ AKB i samim tim svi stavovi koji se na njoj podrže i odluke koje se donesu se moraju i realizovati.

Taksativno i redosledom predloženih tačaka dajem obrazloženje istih :

Tačka 1. KOL – CENTAR je nešto za šta sam se godinama zalagao i podržavam svaku opciju istog, jer je svaka bolja od toga da ga nema. Uvođenje KC je ogroman uspeh i to je za respekt. Međutim, postojeći KOL – CENTAR nije onaj koji sam predlagao pre šest godina i nema SMS obaveštenja advokatu da je ubrzo i za koliko mesta po spisku na redu npr. kada je na redu 10 ili 5 mesta tj. „prezimena“. Nema jednostavnog internet linka sa snimkom ekrana (aktuelnim prikazom i snimkom za slučaj spornih situacija) koji je ispred operatera kako bi i advokati mogli u svakom trenutku videti dokle je spisak stigao čak i preko mobilnog telefona, a rešava se kamerom ili programom za snimanje ekrana. Nema na sajtu AKS ili AKB informacije koja je aktuelna oko pozicije na spisku i kretanju spiska, ako već ne može ili neće da se prikaže ekran, a zašto ne i kumulativno? Nema ravnomernosti postavljenja i posebnih spiskova po tužilaštvima i sudovima? I dalje će neko dobiti 5 puta VJT, a neko 5 puta OJT itd. Dakle, ide se redom po potrebi svih pravosudnih organa u Beogradu, a jedino je pravično da se ide redom po spisku za npr. Više JT, Viši sud u Beogradu, Prvo OJT itd. Jedino tako može biti pravično i ravnomerno! Nema postavljenja za „privremene zastupnike“ pred Privrednim sudom i drugim sudovima, kao i za poreske zastupnike preko kol-centra, a tu su prihodi isto značajni? Ima neažurnih spiskova i preskakanja kolega i time i „pasivne legitimacije“ AKS zbog izgubljene dobiti oštećenog advokata, na šta sam takođe ukazivao u pravcu da tu legitimaciju treba da zadrže pravosudni organi, a ne da ih preuzme AK. Ovo se moglo modifikovati, ali potpisanim protokolima je zadocnelo. Sve navedeno ne košta mnogo? Infrastruktura je već nabavljena i instalirana (hardver i softver)?

Tačka 2. Urgentno je potrebno da se angažujemo oko SOPSTVENOG OSIGURAVAJUĆEG DRUŠTVA koje advokatura mora da dobije i time akumulira sredstva od obaveznog osiguranja od profesionalne odgovornosti. Godišnje je to prihod od oko 300.000,00 evra, a poklanjamo ga tuđim osiguravajućim kućama i koji nam je motiv za to?

Oko ovoga sam se više puta godinama u nazad obraćao AKS i AKB, pa molim da se i ovo pitanje prioritetno rešava. Izmenom ZOA koji je „leks specijalis“ je moguće ovo osiguranje uvesti bez standardnih uslova za komercijalne osiguravajuće kuće. Ako tražimo i dobićemo.

Tačka 3. Nužno je da se posveti rešavanju pitanja DOPUNSKOG ZDRAVSTVENOG i PENZIONOG osiguranja advokata. Bilo je korespodencije sa osiguravajućim kućama, ali stalo se i na moj meil sa ponudom koju sam dobio i koja deluje povoljno UO nije reagovao? Ovo je jako važno jer Fond solidarnosti ne može sam spašavati živote advokatima, ali dopunsko zdravstveno osiguranje može i na tome se mora raditi. Neka nam se nikada ne ponovi slučaj pok. kolege Petkovića.

Tačka 4. Potrebno je tražiti od UO AKB da vrši kontinuirani pritisak na AKS da se konačno pribave uporedni podaci o sistemima zemalja u kojima advokati istovremeno mogu biti i notari (ADVOKAT+NOTAR) i time ostvaruju značajne prihode i da se oko UVOĐENJA OVOG SISTEMA počne raditi. Ovakvi sistemi postoje u EU zemljama, Kanadi i Švajcarskoj. Uvođenje advokata u neki model overe je jako bitno naročito za mlade advokate i prihodi su značajni. Dopise je UO AKS uputio (po mom predlogu) još pre godinu dana, ali odgovora i dalje nema i treba urgirati da se dostave. Tu se stalo i više ništa dalje nije preduzimalo? Kao što sam i ranije istakao, ovom temom se bavim godinama i poznajem neke naše kolege u tim zemljama i njihovi prihodi su ogromni od overa, a svojim advokatskim poslom se ležerno bave uz opciju da biraju stranke i rade koliko žele jer su situirani zbog overe koje njihovi zaposleni obavljaju u kancelarijama itd. Potrebno je oko ove teme konačno da se formira neko ozbiljno RADNO TELO (što sam takođe odavno predložio) i voljan sam da u njemu učestvujem i dam doprinos. Naravno, ovo telo treba da ima podršku AK, da prouči stvar i predloži korake koje onda treba razmotriti i prihvatiti. I put od 10.000 milja počinje prvim korakom i ako tražiš nešto i dobićeš. Počnimo i tražimo!

Tačka 5. IZMENE IZBORNOG SISTEMA i STATUTA AKB koji je delimično izmenjen i smatram da ga još treba unaprediti. Između ostalog, smatram da limite za kandidovanje treba vratiti na stari sistem od 5 i 10 godina, jer je to više demokratski i tako je bilo decenijama. Nema razloga da se diskriminišu kolege sa manjim stažom u advokaturi i smatram da je uslov od 7 i 15 godina previše. IZBORNI SISTEM je zastareo i smatram da i njega treba menjati. Kao što smo imali priliku da vidimo, ponovo se otvara tema od koje je svo zlo u AKB i AKS poteklo i oko čega se godinama vode bitke i samom tom činjenicom opstruira normalan rad naših AK i usmeravanje energije na korisne stvari za advokaturu.

Dakle, ponovo je otvoreno pitanje „malih“ i „velikih“ i da li i koliko „velike kancelarije“ kreiraju sudbinu advokature preko odluke o tome koga će od pojedinaca podržati itd. Ovim se ponovo otvara front, a posao UO AKB je da frontove zatvori i da ne dozvoli da se ponovo otvaraju.

Zato predlažem da se razmotri mogućnost da se STATUTOM definiše (što sam već predlagao) neka kvota za OAD.

Ta „kvota“ može da bude približno proporcionalna broju advokata koji su zaposleni u velikim kancelarijama u odnosu na ukupan broj advokata tzv. Samostalnih advokata. Primera radi, OAD mogu dobiti 4 mesta u UO AKB i birati između sebe svoje predstavnike, a samostalni advokati mogu birati svojih 9 predstavnika u UO AKB. Isto se može primeniti i kod drugih organa.

Na ovaj način mogu biti zadovoljne i kolege iz OAD koje dobijaju garanciju da ih neće nadglasavati advokati pojedinci koji bi se u većem broju pojavili na Skupštini (što je realna mogućnost), a i advokati pojedinci dobijaju garanciju da neće 500 advokata zaposlenih u OAD upravljati celom AKB koja broji 4000 advokata. Na ovaj način, svi mogu izabrati svoje predstavnike i štititi svoje interese itd.

Još jedna opcija koja bi bila pravična je npr. obavezno glasanje svih advokata koje je elektronsko, ali ipak tajno u roku od nekoliko dana i preko posebnog meila koji svakako svaki advokat treba da dobije za službenu upotrebu (preko servera svoje AKB i za druge potrebe o kojoj više u sledećoj tački).

Smatram da i kandidati za upravljačke funkcije (predsednik, potpredsednik i članovi UO) treba da predstave svoje programe preko sajta AKB u nekom periodu pre održavanja izbora. Nije dobro da se u AKB stvaraju centri moći i da se advokati usmeravaju da prave paktove oko podrške na izborima kao POLITIČKE STRANKE, jer kod nas bar treba da se biraju najbolji među nama, a ne podobniji, poslušniji ili bilo kakvi treći.

Tačka 6. Treba omogućiti advokatima PRISTUP LIBRAMA pravosudnih organa i razgledanje spisa preko internet konekcije. To je takođe deo agende koju sam pomenuo i olakšati sve može i meil koji bi svaki advokat dobio preko servera AKB i koji bi službeno koristio u komunikaciji sa pravosudnim organima itd. Spisi se odavno skeniraju u pravosuđu i nema nikakvog razloga da se pristup ne omogući i advokatima koji su postupajući u tim predmetima.

Tačka 7. Smatram da AKB treba da inicira i izmenu Statuta AKS i da nisu dobra rešenja da potpredsednik nasleđuje predsenika AKS? Mi nismo monarhija već demokratija i držim da se na ovu funkciju treba birati svaki put na izborima iznova? Nigde nisam našao da uporedno postoji takvo rešenje, a ako ga i ima negde ima i pametnijih stvari da se prepiše i ne mora baš ova? Zašto ne npr. sistem advokat + notar od čega bi svi MI i građani imali koristi? Osim toga, mnoge kolege imaju i druge primedbe, pa predlažem da se otvori komunikacije oko toga i da se na nekoj sledećoj skupštini glasa po predlozima i amandmanima u pravcu izmena Statuta AKS, a sasvim je logično da naša najveća matična AK bude predvodnik demokratizacije i boljeg funkcionisanja AKS.

Tačka 8. UO AKS je podržao moj predlog izmene KZ i krivičnog dela nadripisarstvo (autori adv. Đurić Marko i adv. Simić Željko), a onda je u Radnoj grupi za krivično pravo AKS taj predlog izmasakriran i izmenjen?

U aktima koji se predlažu Ministarstvu pravde RS se nalazi potpuno izmenjen predlog koji je nazadan, auto-destruktivan i mnogo nepovoljniji za advokaturu od onog mog koji je UO AKS prihvatio? Posebno ukazujem da nemam nikakav problem da većina odlučuje oko konačnog izgleda teksta predloga, jer i sam sam načinio više korekcija iscrpno razmišljajući o tome koja je verzija najbolja za advokaturu i koja verzija će najviše pogoditi nadripisare. Međutim, pristalica sam da se tačno zna tok stvari i ko o čemu odlučuje i da li neko ima pravo menjati odluku UO AKS na predočeni način i na štetu advokature? Tako poslednja verzija za koju smatram da je u interesu advokature i građana glasi :

Predlog 1 – Nadripisarstvo – Član 342. (adv. Simić i adv. Đurić)

Ko neovlašćeno pruži pravnu pomoć, oglašava ili nudi neovlašćeno pružanje pravne pomoći ili posreduje u pružanju pravne pomoći, kazniće se novčanom kaznom i zatvorom do tri godine.

Nasuprot tome, predlog koji sam video u aktima „Radne grupe AKS“ je sledeći :

Predlog 2 – Nadripisarstvo – Član 342. (AKS – Radna grupa)

(1) Ko se neovlašćeno bavi pružanjem pravne pomoći, neovlašćenim posredovanjem u pružanju pravne pomoći ili nudi neovlašćeno pružanje pravne pomoći kazniće se zatvorom do dve godine.
(2) Ako je delo iz stava 1. ovog člana izvršeno uz naknadu, učinilac će se kazniti novčanom kaznom i zatvorom do tri godine.

Komparativno obrazloženje zašto je Predlog 1. bolji od Predloga 2. :

Predlog 1. neuporedivo bolje i fundamentalno zahvata sve pojavne oblike, sve subjekte i sve saučesnike nezakonitog pružanja pravne pomoći i nadripisarstva. Pre svega, dovoljna je i samo jedna radnja neovlašćenog pružanja pravne pomoći (i to je najbitnija izmena) i time se „baviti“ (kao neka konstanca kroz vreme ili kroz broj pruženih pomoći) zamenjuje jednom jedinom radnjom – neovlašćeno pruženom pravnom pomoći. Predlog 2. ostavlja u životu jedan od najvećih problema i to je upravo dokazivanje „bavljenjem“ pružanjem pravne pomoći. Predlog 1. jasno definiše i da je inkriminisan svaki vid oglašavanja i nuđenja pravne pomoći koja je neovlašćena. Reč oglašavanje je jako bitna jer prosečan građanin će samo reč „nuđenje“ svatiti kao isključivo lični kontakt i direktno obraćanje, a ne oglašavanje i plasiranje ponude pravne pomoći širem i neodređenom broju lica. Predlog 1. ne potencira reč „neovlašćeno“ višestruko, jer se podrazumeva da je inkriminisano neovlašćeno pružanje pravne pomoći, ali ostavlja prosečnom ciljanom subjektu shvatanje da je svako oglašavanje i nuđenje inkriminisano itd. Svi znamo da je jedan aspekt norme i preventivno dejstvo, te da treba na „čitaoca“ da ostavi utisak da ne treba da se bavi time što je naumio tj. da ne postane „učinilac“. Da li listovi – oglasi oglašavaju ovlašćeno ili ne? Zašto da im se ostavlja prostora za tumačenje da nešto smeju i da su registrovani za to?

Ovakvom formulacijom u predlogu 1. se i raznim sajtovima, oglasnicima (internet, pisanim, flajer kompanijama itd.) i svim formama i pojavnim oblicima na kojima se može naći neki tekst sa nuđenjem pravne pomoći, šalje odvračajuća poruka i mogućnost da protumače da ne smeju i ono što možda smeju. To ima svoju svrhu jer ako se napiše kao u predlogu 2. „neovlašćenim posredovanjem u pružanju …“ onda se implicira da postoji „ovlašćeno posredovanje“, a gde u Ustavu ili zakonu piše da neko uopšte može posredovati ili ako i piše zašto da MI advokati podsećamo sami na nešto što nam nije u interesu? Posredovanje gledamo svuda oko nas i postoje na banderama ispisani pozivi određenim grupacijama da se jave i angažuju nekog advokata, a često nije u pitanju ni broj telefona advokata već osobe koju advokat angažuje da obavlja preliminarne razgovore sa potencijalnim klijentima, pa time ne može ni da se sankcioniše advokat. Ukoliko bude postojala mogućnost da se taj „prvi kontakt“ tj. lice inkriminiše, on će se moći odbraniti jedino ako dokaže ko stoji iza svega i pokaže „punomoć od advokata da može da posreduje u pružanju pravne pomoći“? Nešto moram ostaviti i između redova, pa se nadam da će se shvatiti jer ne želim da ciljanim nadripisarima i njihovim pomagačima dajem opcije.
Na kraju, ne vidim razloga da sami predlažemo blaže kažnjavanje za deo radnji izvršenja, što postoji u predlogu 2. Zašto predlog 2. posebnim stavom tretira ako je delo izvršeno uz „naknadu“? To je po mom shvatanju samo jedna otežavajuća okolnost i ako postoji činjenica protiv-pravno ostvarene imovinske koristi tako treba da bude i cenjena u sklopu otežavajućih okolnosti, a ne da umanjuje „opštu kaznu“ i kumulativnost novčane i kazne zatvora i za sve druge pojavne oblika koji se stalno pojavljuju. Zato i treba imati širu normu koja će duže vreme biti podobna da se sankcionišu svi postojeći i budući pojavni oblici itd.
Ako većina misli drugačije, onda možemo predložiti kod svakog dela u KZ da se decidno navede da ako je učinjeno uz „naknadu“ bude i kazna strožija? Pa npr. ako se siluje uz naknadu koju neko daje učiniocu i kazna da bude veća i ne kao otežavajuća okolnost već kao poseban stav k.d.? Ovo naravno ako želimo da uvećamo KZ za oko 300 stranica?
Nemajmo straha, biće predloga da se predlog 1. kao neosporivo povoljniji za advokaturu i za građanje izmeni na štetu i advokature i građana, ali ti predlozi ne treba da potiču od samih advokata? Nadam se samo da su motivi za učinjene prepravke u sferi dobrih namera i neostvarene želje da se „poboljša norma“ itd.
Sa navedenog, očigledno je potrebno da AKB zauzme stav da je navedeni predlog taj iza koga staje i koji podržava, te da na tome insistiraju i članovi UO AKS koji su iz redova AKB itd.

Tačka 9. Smatram sasvim normalnim da se omogući na svakoj sednici Skupštine AKB postojanje tačke „razno“ i da se, u slučaju da nema kvoruma, uvek taj plaćeni termin iskoristi za razgovor prisutnih advokata, u formi „Tribine“ ili bez posebne forme i sa obaveznim vođenjem zapisnika i rukovođenjem od strane Predsednika AKB? Smatram da Skupštine AKB treba da služe i da se o navedenim temama nešto čuje i podnese izveštaj o „napretku“ po određenim temama, a ne samo da se predstavljaju matematički podaci.

U dnevnom redu koji je bio predložen nema pomena ni o tački „Razno“, a posebno ne o konkretnim advokatskim temama i našem materijalnom i svakom drugom položaju? Da su u dnevni red uvrštena neka od životnih pitanja za advokaturu, siguran sam da bi se više advokata odazvalo?

Obzirom da sam lično sarađivao (dok sam bio član UO AKB u prethodnom sazivu) i sa kolegom Tintorom i sa ostalim ponovo biranim kolegama, siguran sam da će se poneti kolegijalno, da se neće protiviti demokratizaciji koju predlažem i boljem korišćenju naših resursa, kao i da će podržati da se AKB bavi očigledno bitnim temama koje nisu dobile zasluženu pažnju.

Molim uvažene članove UO AKB i da se odnos prema Komisiji za kontrolu zakonitosti pružanja pravne pomoći AKB (čiji sam bio prvi koordinator i predlagač njenog osnivanja) promeni na bolje i da se ažurno radi jer je to u interesu svih advokata i može eliminisati brojne nadripisare. Komisija je faktički prestala sa aktivnim delovanjem i nemam podatak da se bilo šta preduzima, a tekst KRIVIČNE PRIJAVE koja je pripremnjena protiv nadripisara kao uzorak – pelcer još nije usvojen od UO AKB i to posle više od godinu dana? Bar ja nisam obavešten?

Dakle, želi li se obračunati protiv nadripisara ili ne? Ako se želi, onda mora i da se radi, a ako se ne želi onda je korektno to iskreno i reči, a ne samo demonstrirati konkludentnim radnjama. Sa ovim u vezi su i predočene izmene KZ i k.d. nadripisarstvo, jer zaista deluje neverovatno da postoji takva slučajnost pa da spontano komisija za borbu protv nadripisara nije u funkciji, UO AKB ne donosi odluku da podrži pelcer krivične prijave i time opstruira rad Komisije i menja se jedan odličan predlog izmene k.d. nadripisarstva u lošije rešenje koje je povoljnije za učinioce (nadripisare i pomagače) od onoga koje smo predložili kolega Đurić i ja? Neka advokati sami procene da li su moguće tolike slučajnosti i ako nisu koji su motivi za tako nešto. Ja samo podsećam da su Srbija i gradovi u njoj preplavljeni nadripisarima (kopirnice, agencije, doo forme koje rade naš posao) i internet takođe (brojni sajtovi i oglasi nadripisara itd.).

Na kraju, moram i da pohvalim AKS i AKB jer pre šest godina na dopise advokata niko nije ni odgovarao, a sada se odgovora. Čak se i usvoje neki predlozi na UO i realno je očekivati da će u sledećih šest godina to što se usvoji biti tako i realizivano. Svaki napredak je bolji od nikakvog!

Problem je što naši neprijatelji i neprijatelji građana rade mnogo brže od nas i očigledno su sposobniji. Zato držim da se moramo aktivirati, osposobiti i biti mnogo agilniji! Svaka reč ovog predloga je u najboljoj nameri ka „Majci Advokaturi“, pa se nadam da će jedino tako biti i tretirana.

Zahvaljujem uz srdačan kolegijalni pozdrav,

Simić Željko, advokat

Ostavite odgovor:

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *